Phần mềm quản lý bán hàng cho cửa hàng tiện lợi

Phần mềm quản lý bán hàng là giải pháp tốt nhất để quản lý cửa hàng tiện lợi. Phần mềm giúp giảm nhẹ công việc quản lý kho, quản lý chính sách khuyến mãi, doanh thu, công nợ và chăm sóc khách hàng.

Phần mềm quản lý bán hàng cửa hàng tiện lợi

Phần mềm giúp chuẩn hóa dữ liệu, hỗ trợ lưu trữ và xử lý khối lượng lớn thông tin của cửa hàng qua nhiều năm. Phần mềm mang lại những lợi ích cho việc quản lý dữ liệu bán hàng: Lưu trữ để tra cứu nhanh; xuất nhiều dạng bảng thống kê và báo cáo cho nhà quản lý.

Tra cứu nhanh – bán hàng nhanh

Đọc số liệu chính xác – ra quyết định thông minh

Nghiệp vụ bán hàng