Chính sách quy định quyền riêng tư

Các điều khoản Thu thập và Sử dụng thông tin

Điều khoản chung

Chia sẻ và bí mật thông tin

EBIZ không mua, bán, hoặc chia sẻ các thông tin cá nhân của quý vị với người khác hoặc với các công ty không có quan hệ liên quan đến công việc kinh doanh, ngoại trừ  việc cung cấp các sản phẩm và dịch vụ mà quý vị đã yêu cầu, khi quý vị cho phép, hoặc trong một số điều kiện sau:

Sử dụng Cookies

Các điều khoản Sửa, xóa các thông tin tài khoản

Quy định chung

Quy định Bảo mật

Các thay đổi chính sách đối với các điều khoản quyền riêng tư