Thẻ Trả trước (Prepaid Card)

 UMAI-YA Prepaid Card

 Dining Card

CAFÉ 1920 Prepaid Card

       Chức năng và lợi ích: