Hệ thống báo cáo, bảo mât phân quyền và tiện ích của phần mềm

Báo cáo trong phần mềm

Báo cáo quản trị bán hàng

Từ dữ liệu của phần mềm có thể lập được các báo cáo quản trị bán hàng tùy theo nhu cầu:

Bảo mật và tiện ích

Công nghệ sử dụng trong phần mềm quản lý bán hàng

Ngôn ngữ hỗ trợ