Đổi điểm lấy quà tặng (Redemption)

Với mỗi lần giao dịch mua hàng của khách hàng, doanh nghiệp có thể tặng thưởng điểm cho khách hàng dựa trên hóa đơn thanh toán. Số điểm này được tích lũy trong thẻ và không có giá trị quy đổi thành tiền mặt. Do đó, khách hàng có thể dùng số điểm tích lũy được để đổi lấy các sản phẩm, quà tặng tại các cửa hàng của doanh nghiệp. Quá trình đổi điểm được thực hiện theo cách thức:

  • Chủ thẻ phải xuất trình thẻ tại các cửa hàng. Sau đó, cửa hàng sẽ tiến hành đổi điểm thông qua việc cà thẻ.
  • Giá trị của điểm khi thực hiện đổi : 1 điểm tương đương 1 đồng