Quản lý chuỗi cửa hàng chuỗi phân phối nhiều điểm bán hàng

Đối với khách hàng có chuỗi cửa hàng – nhiều điểm bán hàng phần mềm hỗ trợ 2 mô hình quản lý:

MÔ HÌNH QUẢN LÝ CHUỖI CỬA HÀNG CỦA PHẦN MỀM BÁN HÀNG

Xem thêm tính năng >> Hệ thống báo cáo, bảo mât phân quyền và tiện ích của phần mềm