Phát hành phân hệ quản lý bảo hành sửa chữa eBizWarranty

Post date: May 22, 2011 7:12:18 AM

eBusiness đã hoàn thành việc xây dựng phân hệ "Bảo hành & sửa chữa". Phân hệ này có thể hoạt động độc lập hoặc tích hợp vào phần mềm quản lý siêu thị.

Xem chi tiết tính năng Phần mềm quản lý bảo hành sửa chữa eBusiness

1. Quản lý bảo hành, sửa chữa:

- Bảo hành / sửa chữa có tính phí hoặc không tính phí

- Có thể bảo hành / sửa chữa hàng hóa có trong danh mục hoặc không (nhập tự do)

- Có thể bảo hành / sửa chữa cho các khách hàng đã có trong danh mục hoặc nhập tự do

- Theo dõi lý do lỗi: tự định nghĩa

- Phân công kỹ thuật xử lý: ngày phân công, người được phân công

- Tự định nghĩa các bước (trạng thái) xử lý

- Gởi hàng bảo hành đến các trung tâm bảo hành

  • Khai báo danh sách trung tâm bảo hành
  • Theo dõi ngày gởi hàng đến trung tâm, ngày trung tâm nhận, số Ref của trung tâm

- Theo dõi ngày hoàn thành công đoạn xử lý

- Theo dõi số lượng mặt hàng đã nhận, đã trả và còn lại bao nhiêu

- Có thể bảo hành /sửa chữa hàng có Seri/IMEI hoặc không có

2. Quy trình vận hành

Bước 1. Nhận hàng --> Kiểm tra tình trạng máy --> làm phiếu hẹn khách hàng khi nào xong thì trả hàng

--> Chỉ bảo hành đối với máy do Cty bán, trong trường hợp máy ngoài thì vẫn có thể nhận sữa chữa nhưng sẽ tính phí.

--> Kiểm tra bằng cách tra số Serial Number (đối với máy tính) & IMEI number (đối với điện thoại) khi bán --> hiển thị thông tin của máy.

Bước 2. Tách tình trạng bảo hành

a. CTY bảo hành (lỗi nhẹ)

  • Do lỗi nhà cung cấp --> bảo hành miễn phí
  • Do lỗi người sử dụng --> tính tiền --> bộ phận kế toán

b. Đơn vị thứ 3 bảo hành (lỗi nặng)

  • Do lỗi nhà cung cấp --> bảo hành miễn phí
  • Do lỗi người sử dụng --> tính tiền --> bộ phận kế toán

--> Tạo form xuất máy cho đơn vị thứ 3 & lưu lại thông tin để theo dõi & quản lý

--> Đến ngày hẹn, nhận máy lại từ đơn vị thứ 3

Bước 3. Trả hàng khách hàng --> hoàn tất

--> Báo cáo để theo dõi tình trạng máy bảo hành & sữa chữa.

--> Báo cáo theo dỏi doanh thu & chi phí