Thủ tục: Đăng ký mẫu hoá đơn tự in

Post date: Mar 31, 2011 6:00:47 AM

Thủ tục: Đăng ký mẫu hóa đơn tự in

- Trình tự thực hiện: Cơ sở kinh doanh sau khi đăng ký thuế, nếu có nhu cầu tự in hoá đơn thì đem mẫu đã thiết kế đến Cục thuế để đăng ký tự in hoá đơn

- Cách thức thực hiện: Gửi qua đường bưu điện hoặc mang trực tiếp đến Cục Thuế

 

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

 

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+    Công văn (hoặc đơn) đăng ký sử dụng hoá đơn tự in - mẫu kèm theo

+    Mẫu hoá đơn do tổ chức, cá nhân tự thiết kế

+    Sơ đồ địa điểm sản xuất kinh doanh, văn phòng giao dịch do tổ chức, cá nhân tự vẽ

+    Bản sao Giấy phép đăng ký kinh doanh

+    Giấy chứng minh nhân dân còn trong thời hạn sử dụng của người đứng đầu tổ chức, cá nhân kinh doanh

+    Giấy chứng nhận đăng ký thuế bản photocopy có xác nhận sao y bản chính của cơ sở kinh doanh

b) Số lượng hồ sơ:      01     (bộ)

 

- Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được bộ hồ sơ hợp lệ

 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức/Cá nhân

 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục thuế quản lý trực tiếp

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục thuế

 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: văn bản chấp thuận        

 

- Lệ phí (nếu có):

 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục a): Đơn đăng ký sử dụng hoá đơn tự in

 

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):

 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

 

+    Luật thuế GTGT, thuế TTĐB, thuế TNDN.

+    89/2002/NĐ-CP ngày 7/11/2002

+    Thông tư số 120/2002/TT - BTC ngày 30/12/2002

+    Thông tư số 99/2003/TT-BTC ngày 23/10/2003

 

 

 

 

Đơn vị:.............                                         

Số:                                                                            

 

V.v Đăng ký sử dụng                                           

     hóa đơn tự in

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

........, ngày     tháng     năm...

 

                                           Kính gửi:  .................... 

I/ Tên tổ chức, cá nhân đăng ký tự in hóa đơn...........................................

Mã số thuế .............................. Số điện thoại..................................................

Ngành nghề kinh doanh.................................................................................

Địa chỉ giao dịch ............................................................................................

Họ và tên người liên hệ: .......... Điện thoại:......... địa chỉ: ..............................

Địa chỉ nơi kinh doanh: số nhà............. đường phố.........................................                             

Phường xã..................................Quận , huyện, thị xã.....................................

 

II/ Họ và tên người đứng đầu tổ chức : ....................................................

Ngày tháng năm sinh: ....................................................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú .....................................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu tạm trú ( nếu có)...........................................................

Nghề nghiệp hiện tại:......................................................................................

Chứng minh thư (hộ chiếu) số:......... cấp ngày ....... tháng ......... năm ...........

cấp tại ..............................................................................................................

Số điện thoại cố định .........................   Số điện thoại di động..........................

Đơn vị chúng tôi đã nghiên cứu đầy đủ, nghiêm túc Nghị định số: 89/2002./NĐ-CP ngày 07/11/2002 của Chính phủ về in, phát hành, sử dụng, quản lý hoá đơn và Thông tư số: 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số: 89/2002/NĐ-CP. Đơn vị chúng tôi nhận thấy  đã đáp ứng được đầy đủ các điều kiện tự in hóa đơn để sử dụng theo quy định của pháp luật. Chúng tôi đề nghị Cục Thuế (hoặc Tổng cục Thuế) chấp thuận cho chúng tôi tự in...... loại hóa đơn (nêu cụ thể từng loại, mỗi loại có mấy liên, chức năng sử dụng của từng liên...). Số hóa đơn này đăng ký được sử dụng tại địa phương ..............................

 

III- Chúng tôi xin cam kết:

- Các kê khai trên là đúng sự thật, nếu khai sai hoặc không đầy đủ thì cơ quan Thuế có quyền từ chối hoặc đình sử dụng hoá đơn  của đơn vị.

Nếu được Cục thuế (hoặc Tổng cục Thuế) chấp thuận sử dụng hoá đơn tự in, đơn vị chúng tôi cam kết thực hiện đầy đủ các quy định về in, phát hành, sử dụng, quản lý hoá đơn. Nếu sai phạm đơn vị chúng tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ, CHỦ CƠ SỞ

Các giấy tờ kèm theo:

- Mã số thuế đơn vị chính (bản photocopy).

- Mã số thuế đơn vị phụ thuộc (bản chính kèm theo bản photocopy) - nếu đăng ký cho các đơn vị phụ thuộc, PXK kiêm vận chuyển nội bộ.

- Hợp đồng gửi bán hàng đại lý (để đăng ký tự in PXK hàng gửi bán đại lý).

- Sơ đồ địa điểm kinh doanh.

- Mẫu hoá đơn do tổ chức, cá nhân tự thiết kế

- Chứng minh nhân dân của người đứng đầu tổ chức, cá nhân SX, KD (bản photocopy).

- Giấy phép đăng ký kinh doanh (bản photocopy).

- Hợp đồng thuê nhà làm địa điểm kinh doanh (bản chính kèm theo bản photocopy)- nếu có